77 хайлтын үр дүн newton's cannon-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд