1 хайлтын үр дүн neutroni-тай тохирч байна

Үйл ажиллагаанууд