145 хайлтын үр дүн introduction to fractions-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд