149 хайлтын үр дүн greenhouse effect-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд