122 хайлтын үр дүн gas parameters-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд