59 хайлтын үр дүн free body diagrams-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд