2 хайлтын үр дүн električna struja-тай тохирч байна

Үйл ажиллагаанууд