1 хайлтын үр дүн datação radioativa-тай тохирч байна

Үйл ажиллагаанууд