57 хайлтын үр дүн constructive interference-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд