602 хайлтын үр дүн circular motion-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд