79 хайлтын үр дүн amplitude-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд