1 хайлтын үр дүн amperemeter-тай тохирч байна

Үйл ажиллагаанууд