2 хайлтын үр дүн Vetor resultante-тай тохирч байна

Үйл ажиллагаанууд