251 хайлтын үр дүн VELOCIDADE ANGULAR E ESCALAR-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд