115 хайлтын үр дүн Transverse Standing Waves-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд