39 хайлтын үр дүн Slope-Intercept Form-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд