278 хайлтын үр дүн RLC Circuit-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд