599 хайлтын үр дүн Projectile motion-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд