598 хайлтын үр дүн Projectile Motion-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд