822 хайлтын үр дүн Pressão e Principio de Bernoulli-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд