93 хайлтын үр дүн Plum Pudding Model-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд