100 хайлтын үр дүн Photoelectric effect-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд