307 хайлтын үр дүн PROJECTILE MOTION-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд