359 хайлтын үр дүн Newton's second law-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд