39 хайлтын үр дүн Limiting Reactants-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд