169 хайлтын үр дүн Ideal Gas-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд