143 хайлтын үр дүн Gravity Orbit Kepler-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд