88 хайлтын үр дүн Free Body Diagrams-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд