116 хайлтын үр дүн Equivalent resistance-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд