317 хайлтын үр дүн Elliptical Motion-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд