368 хайлтын үр дүн Drag Coefficient Projectile Motion-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд