70 хайлтын үр дүн Angular Momentum-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд