1 хайлтын үр дүн 탄소 연대 측정-тай тохирч байна

Үйл ажиллагаанууд