1 хайлтын үр дүн 방사성 연대 측정-тай тохирч байна

Үйл ажиллагаанууд