Associação de resistores e geradores.


Download ან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ყველა ფაილი როგორც კომპრესირებული პაკეტი(zip archive).


სათაური Associação de resistores e geradores.
აღწერილობა Roteiro sobre o a associação de resitores e geradores em série e em paralelo.
ხანგრძლივობა 90 წუთი
შეიცავს პასუხებს არა
ენა Portuguese (Brazil)
საკვანძო სიტყვები geradores, medidas elétricas., resistores
სიმულაციები წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC)


ავტორები Anaximandro Dalri Merizio
სკოლა / ორგანიზაცია Teacher
წარდგენილია 10/28/14
განახლებულია 10/28/14