Molecular Polarity Inquiry Lab


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Molecular Polarity Inquiry Lab
شرح Quick introduction to polarity.
موضوع شیمی
سطح دبیرستان
نوع Guided Activity
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Inquiry، Introductory، Polarity
شبیه سازی ها قطبيت مولكول (HTML5)


نویسنده Nicole Hughes
ایمیل تماس hughes@bishopfoley.org
مدرسه / سازمان Bishopfoley.org
ارسال شده 11/10/17
بروزرسانی شده 3/1/19