Molecular Polarity Inquiry Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Molecular Polarity Inquiry Lab
Mô tả Quick introduction to polarity.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Inquiry, Introductory, Polarity
Mô phỏng Cực tính của phân tử (HTML5)


Tác giả Nicole Hughes
Email liên lạc hughes@bishopfoley.org
Trường / Tổ chức Bishopfoley.org
Ngày đăng ký 10/11/2017
Ngày cập nhật 01/03/2019