Oscillations


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Oscillations
شرح
مدت دقیقه ها 90
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه amplitude، frequency، oscillations، period
شبیه سازی ها جرم ها و فنرها


نویسنده Sarah Stanhope
مدرسه / سازمان Easley High School
ارسال شده 1/27/11
بروزرسانی شده 1/27/11