Lao (Lao)

Saure & basische Lösungen (HTML5) HTML ສານລະລາຍກົດ-ເບດສ (HTML5) Download Run now
Säure-Base Lösungen Java ສານລະລາຍກົດ-ເບດສ Download Run now
Alphazerfall Java ອັດສະ​ລາຍບໍ່ມີເພດ; Download Run now
atomare Wechselwirkung Java ການນຳອາຕອມ Download Run now
Ballons & Auftrieb Java ໝາກ​ປຸມ​ເປົ້າ & ການ​ລ່ອຍ​ຕົວ Download Run now
Ballons und statische Elektrizität (HTML5) HTML ໝາກປຸມເປົ້າ ແລະ ໄຟຟ້າສະຖິດ (HTML5) Download Run now
Ballons und statische Elektrizität Java ໝາກປຸມເປົ້າ ແລະ ໄຟຟ້າສະຖິດ Download Run now
Lichtbrechung (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
Lichtbrechung Java ການສະທ້ອນແສງ Download Run now
Betazerfall Java ອັດຕາສະລາຍເບຕາ Download Run now
Brüche bilden Java ສ້າງເລກສ່ວນ Download Run now
Kondensatorlabor Java ຄວາມທ້ອນໄຟຟ້າ Download Run now
Stromkreis Baukasten (Gleich- und Wechselstrom) Java ວົງຈອນໄຟຟ້າKit (AC + DC) Download Run now
Stromkreis Baukasten (Gleich- und Wechselstrom). virtuelles Labor Java ການທົດລອງວຶທະຍາສາດແບບຈຳລອງວົງຈອນໄຟຟ້າ Kit (AC + DC) Download Run now
Stromkreis Baukasten (Gleichstrom) Java ວົງຈອນໄຟຟ້າ Kit (DC ເທົ່ານັ້ນ) Download Run now
Stromkreis Baukasten (Gleichstrom), virtuelles Labor Java ການທົດລອງວຶທະຍາສາດແບບຈຳລອງຈິງວົງຈອນໄຟຟ້າ Kit (DC ເທົ່ານັ້ນ), Download Run now
Farbwahrnehmung (HTML5) HTML ການເບິ່ງເຫັນສີ (HTML5) Download Run now
Farbwahrnehmung Java ການເບິ່ງເຫັນສີ Download Run now
Leitfähigkeit Java ການດຳເນີນ Download Run now
DAVISSON-GERMER: Elektronenbeugung Java Davisson, Germer: ອິ​ເລັກ​ຕອນ Diffraction Download Run now
Neonlicht und andere Entladungslampen Java ໄຟນີອອນແລະໂຄມໄຟຈິງ Download Run now
Elektrisches Feld der Träume Java ທົ່ງໄຟຟ້າແບບຈິນຕະນາການ Download Run now
Elektrisches Hockey Java ຮອກສະກີສະໜາມໄຟຟ້າ Download Run now
Energieformen und Energieumwandlungen Java ຮູບແບບພະລັງງານແລະການປ່ຽນແປງ Download Run now
Energieskatepark Java ພະລັງງານກັບການຫຼິ້ນຊອງນັກສະກີ Download Run now
Energieskatepark: Basics Java ພະລັງງານຂອງສະກີ:ໃນກາຮເຄື່ອນທີ່ Download Run now
Faradays Elektromagnetisches Labor Java ຫ້ອງທົດລອງ ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ຂອງ ທ່ານ ແຟຣາເດ Download Run now
Kräfte in einer Dimension Java ຄວາມແຮງໃນ1ມິຕິ Download Run now
Kräfte und Bewegung Java ຄວາມແຮງແລະການເຄື່ອນທີ່ Download Run now
Wellen zusammensetzen nach FOURIER Java ຟູເຍ້: ການເຮັດໃຫ້ຄື້ນຟອງ Download Run now
Brüche angleichen Java ການຈັບຄູ່ຂອງເລກສ່ວນ Download Run now
Einführung: Brüche Java ການແນະນຳກ່ຽວກັບເລກສ່ວນ Download Run now
Gaseigenschaften Java ຄຸນສົມບັດ​ຂອງ​ເກດສ Download Run now
Generator Java ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ Download Run now
Schwerkraft und Umlaufbahnen Java Gravity and Orbits Download Run now
Der Treibhauseffekt Java ຜົນກະທົບຈາກປະກົດການເຮືອນແກ້ວ Download Run now
Hookesches Gesetz (HTML5) HTML ກົດເກນຂອງHooke (HTML5) Download Run now
Modelle des Wasserstoffatoms Java ແບບຈຳລອງອາຕອມຂອງໄຮໂດເຈນ Download Run now
Marienkäferbewegung 2D Java ການ​ເຄື່ອນທີ່​ແບບ 2 ມຶຕຶ Download Run now
Laser Java ເລເຊີ Download Run now
Magnet und Kompass Java ແມ່ເຫຼັກ ແລະ ເຂັມຊີ້ທິດ Download Run now
Stabmagnet und Elektromagnet Java ແມ່ເຫຼັກ ແລະ ແມ່ເຫຼັກ ໄຟຟ້າ Download Run now
Bewegung in 2D Java ການເຄື່ອນທີ່ໃນ 2 ມຶຕຶ Download Run now
Der bewegte Mann Java ການເຄື່ອນທີ່ Download Run now
Kernspaltung Java ນຶວເຄຼຍ Download Run now
Ohmsches Gesetz (HTML5) HTML ກົດເກນໂອມ (HTML5) Download Run now
Tunneleffekt und Wellenpakete Java ອຸໂມງຄັວນຕຳແລະກຸ່ມຂອງຄື້ນ Download Run now
Quantenwellen Interferenz Java ການສອດສະຫຼັບຄື້ນແບບຄວັນຕຳ Download Run now
Radiometrische Datierung Java ເກມການຫາອາຍຸໂດຍໃຊ້ກຳມັນຕະພາບລັງສີ Download Run now
Radiowellen und Elektromagnetische Felder Java ຄື້ນວິທະຍຸແລະທົ່ງໄຟຟ້າ Download Run now
Schiefe Ebene: Kräfte und Bewegung Java ​ຄວາມແຮງແລະການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸຕາມພື້ນເນີ້ງ Download Run now
Reversible Reaktionen Java ປະຕິ​ກິລິຍາ​ຍ້ອນ​ກັບ Download Run now
Käfer-Karussell Java ປະຫວັດເຕົາທອງ Download Run now
Rutherford Streuung Java ການກະເຈີງຂອງຣັດເທີຟອສ Download Run now
Halbleiter Java ອຸປະກອນເຄີ່ງຊັກນ້ຳໄຟຟ້າ Download Run now
Salze & Löslichkeit Java ເກືອ & ການລະລາຍ Download Run now
Schall Java ສຽງ Download Run now
Aggregatzustände Java ການນໍາ Download Run now
Aggregatzustände (Grundlagen) Java ການນໍາ: ພື້ນຖານ Download Run now
Drehmoment Java ຄວາມແຮງບິດ Download Run now
Interferenz Java ການແຊກແຊງຄື້ນ Download Run now

Simulationen noch nicht übersetzt in Lao

Die verbleibenden Simulationen können mit Hilfe der PhET Translation Utility übersetzt werden.