භොතික විද්‍යාව

Screenshot of the simulation Beta Decay
Beta Decay
Screenshot of the simulation Nuclear Fission
Nuclear Fission
Screenshot of the simulation Radioactive Dating Game
Radioactive Dating Game
Screenshot of the simulation ආලෝක වර්තනය
ආලෝක වර්තනය
Screenshot of the simulation ඕම්ගේ නියමය
ඕම්ගේ නියමය
Screenshot of the simulation කම්බියක ප්‍රතිරෝධය
කම්බියක ප්‍රතිරෝධය
Screenshot of the simulation ගුරුත්ව බල පරීක්‍ෂණාගාරය
ගුරුත්ව බල පරීක්‍ෂණාගාරය
Screenshot of the simulation ඝර්ෂණය
ඝර්ෂණය
Screenshot of the simulation ජෝන් ට්‍රැවල්ටේජ්
ජෝන් ට්‍රැවල්ටේජ්
Screenshot of the simulation තන්තුවක ඇතිවන තරංඟ
තන්තුවක ඇතිවන තරංඟ
Screenshot of the simulation පරමාණුවක ආකෘතියක් නිර්මාණය කරමු
පරමාණුවක ආකෘතියක් නිර්මාණය කරමු
Screenshot of the simulation පීඩනයක් යටතේ
පීඩනයක් යටතේ
Screenshot of the simulation බල සංතුලණය
බල සංතුලණය
Screenshot of the simulation බල සහ චලිතය : මූලික කරුණු
බල සහ චලිතය : මූලික කරුණු
Screenshot of the simulation බැලුන සහ ස්ථිති විද්‍යුතය
බැලුන සහ ස්ථිති විද්‍යුතය
Screenshot of the simulation රැැැඑ
රැැැඑ
Screenshot of the simulation ලිස්සා යාමේදී ඇතිවන ශක්ති වෙනස් වීම: මූලික කරුණු
ලිස්සා යාමේදී ඇතිවන ශක්ති වෙනස් වීම: මූලික කරුණු
Screenshot of the simulation වර්ණ දෘෂ්ටිය
වර්ණ දෘෂ්ටිය
Screenshot of the simulation  විද්‍යුත් චුම්බක තරංග තුළ දී අණුවල හැසිරිම
 විද්‍යුත් චුම්බක තරංග තුළ දී අණුවල හැසිරිම
Screenshot of the simulation හුක් ගේ නියමය
හුක් ගේ නියමය
Screenshot of the simulation ෆැරඩේ නියමය
ෆැරඩේ නියමය
Screenshot of the simulation Atomic Interactions
Atomic Interactions
Screenshot of the simulation Balloons & Buoyancy
Balloons & Buoyancy
Screenshot of the simulation Band Structure
Band Structure
Screenshot of the simulation Battery-Resistor Circuit
Battery-Resistor Circuit
Screenshot of the simulation Battery Voltage
Battery Voltage
new-ribbon Screenshot of the simulation Blackbody Spectrum
Blackbody Spectrum
Screenshot of the simulation Quantum Bound States
Quantum Bound States
Screenshot of the simulation Buoyancy
Buoyancy
Screenshot of the simulation Calculus Grapher
Calculus Grapher
Screenshot of the simulation Capacitor Lab
Capacitor Lab
Screenshot of the simulation Capacitor Lab: Basics
Capacitor Lab: Basics
Screenshot of the simulation Charges and Fields
Charges and Fields
Screenshot of the simulation Circuit Construction Kit (AC+DC)
Circuit Construction Kit (AC+DC)
Screenshot of the simulation Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab
Screenshot of the simulation Circuit Construction Kit: DC
Circuit Construction Kit: DC
Screenshot of the simulation Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab
Screenshot of the simulation Collision Lab
Collision Lab
Screenshot of the simulation Conductivity
Conductivity
new-ribbon Screenshot of the simulation Coulomb's Law
Coulomb's Law
Screenshot of the simulation Double Wells and Covalent Bonds
Double Wells and Covalent Bonds
Screenshot of the simulation Davisson-Germer: Electron Diffraction
Davisson-Germer: Electron Diffraction
Screenshot of the simulation Density
Density
new-ribbon Screenshot of the simulation Diffusion
Diffusion
Screenshot of the simulation Neon Lights & Other Discharge Lamps
Neon Lights & Other Discharge Lamps
Screenshot of the simulation Electric Field of Dreams
Electric Field of Dreams
Screenshot of the simulation Electric Field Hockey
Electric Field Hockey
new-ribbon Screenshot of the simulation Energy Forms and Changes
Energy Forms and Changes
Screenshot of the simulation Energy Skate Park
Energy Skate Park
Screenshot of the simulation Faraday's Electromagnetic Lab
Faraday's Electromagnetic Lab
Screenshot of the simulation Fluid Pressure and Flow
Fluid Pressure and Flow
Screenshot of the simulation Forces in 1 Dimension
Forces in 1 Dimension
Screenshot of the simulation Forces and Motion
Forces and Motion
Screenshot of the simulation Fourier: Making Waves
Fourier: Making Waves
new-ribbon Screenshot of the simulation Gases Intro
Gases Intro
new-ribbon Screenshot of the simulation Gas Properties
Gas Properties
Screenshot of the simulation Generator
Generator
Screenshot of the simulation Geometric Optics
Geometric Optics
Screenshot of the simulation Gravity And Orbits
Gravity And Orbits
Screenshot of the simulation The Greenhouse Effect
The Greenhouse Effect
Screenshot of the simulation Models of the Hydrogen Atom
Models of the Hydrogen Atom
Screenshot of the simulation Ladybug Motion 2D
Ladybug Motion 2D
Screenshot of the simulation Lasers
Lasers
Screenshot of the simulation Lunar Lander
Lunar Lander
Screenshot of the simulation Magnet and Compass
Magnet and Compass
Screenshot of the simulation Magnets and Electromagnets
Magnets and Electromagnets
Screenshot of the simulation Masses and Springs
Masses and Springs
new-ribbon Screenshot of the simulation Masses and Springs: Basics
Masses and Springs: Basics
Screenshot of the simulation Maze Game
Maze Game
Screenshot of the simulation Microwaves
Microwaves
Screenshot of the simulation Molecular Motors
Molecular Motors
Screenshot of the simulation Motion in 2D
Motion in 2D
Screenshot of the simulation The Moving Man
The Moving Man
Screenshot of the simulation Simplified MRI
Simplified MRI
Screenshot of the simulation My Solar System
My Solar System
Screenshot of the simulation Normal Modes
Normal Modes
Screenshot of the simulation Optical Quantum Control
Optical Quantum Control
Screenshot of the simulation Optical Tweezers and Applications
Optical Tweezers and Applications
Screenshot of the simulation Pendulum Lab
Pendulum Lab
Screenshot of the simulation Photoelectric Effect
Photoelectric Effect
Screenshot of the simulation Plinko Probability
Plinko Probability
Screenshot of the simulation Projectile Motion
Projectile Motion
Screenshot of the simulation Quantum Tunneling and Wave Packets
Quantum Tunneling and Wave Packets
Screenshot of the simulation Quantum Wave Interference
Quantum Wave Interference
Screenshot of the simulation Radiating Charge
Radiating Charge
Screenshot of the simulation Radio Waves & Electromagnetic Fields
Radio Waves & Electromagnetic Fields
Screenshot of the simulation Ramp: Forces and Motion
Ramp: Forces and Motion
Screenshot of the simulation Reactions & Rates
Reactions & Rates
Screenshot of the simulation Resonance
Resonance
Screenshot of the simulation Reversible Reactions
Reversible Reactions
Screenshot of the simulation Ladybug Revolution
Ladybug Revolution
Screenshot of the simulation Rutherford Scattering
Rutherford Scattering
Screenshot of the simulation Semiconductors
Semiconductors
Screenshot of the simulation Signal Circuit
Signal Circuit
Screenshot of the simulation Sound
Sound
Screenshot of the simulation States of Matter
States of Matter
Screenshot of the simulation States of Matter: Basics
States of Matter: Basics
Screenshot of the simulation Stern-Gerlach Experiment
Stern-Gerlach Experiment
Screenshot of the simulation Stretching DNA
Stretching DNA
Screenshot of the simulation The Ramp
The Ramp
Screenshot of the simulation Torque
Torque
Screenshot of the simulation Vector Addition
Vector Addition
new-ribbon Screenshot of the simulation Wave Interference
Wave Interference