අණුවල හැඩ : මූලික කරුණු

අණුවල හැඩ : මූලික කරුණු තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • අණු
 • පරමාණු
 • බන්ධන
Java Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

අන්තර්ගතය

 • අණු
 • පරමාණු
 • බන්ධන
 • බන්ධන කෝණය

විස්තර

ත්‍රිමාණ රුපීව අනු ගොඩනගමින් ඒවායේ හැඩයන් ගවේෂණය කරන්න.ඔබ අනුවකට පරමාණුවක් එක කල විට අනුවෙහි හැඩය වෙනස් වන ආකාරය සොයා ගන්න

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • Recognize that molecule shape is due to repulsions between atoms.
 • Recognize that bonds are not fixed in place, but can rotate around in response to repulsions.
අනුවාදය 1.2.7

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López K-5
Grad
MS
UG-Adv
HS
UG-Intro
HW
Discuss
Mathematics
Physics
Chemistry
Astronomy
Alignment of PhET sims with NGSS මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS Other Earth Science
Chemistry
Physics
Biology
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Chemistry
Physics
Biology
Earth Science
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer MS
HS
Other Physics
Chemistry
Biology
Molecule Design Challenge Pre-Activity Ashley Webb HS Guided
Other
Chemistry
Other
Geometria Molecular Virna Pereira de Araújo e Ana Karine Portela Vasconcelos HS Guided
Lab
Chemistry
QUÍMICA GERAL CONTEÚDO: GEOMETRIA MOLECULAR Marcelo Henrique Freitas Saraiva Guerra; Ana Karine Portela Vasconcelos MS Guided
Discuss
Demo
Chemistry

භාෂාව බාගත කිරීමට හෝ ක්‍රියාත්මක කිරීමට Tips
Basque All Euskara Download Run now Molekulen formak: oinarriak
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 分子形状:基础
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Molecule Shapes: Basics_分子形狀:基礎
Dutch All Nederlands Download Run now Vormen van moleculen: eenvoudig
Finnish All suomi Download Run now Molekyylien muodot: perusteet
French All français Download Run now Formes de Molecules: Notions de base
Hebrew All עברית Download Run now צורות של מולקולות: בסיסי
Hungarian All magyar Download Run now Molekulaalakok - alapok
Irish All Gaeilge Download Run now Cruthanna móilín: Buneolas
Italian All italiano Download Run now Modelli molecolari: concetti base
Japanese All 日本語 Download Run now 分子の形: ベーシック
Kazakh All Kazakh Download Run now Молекула пішіндерінің негізгі құрылымы
Korean All 한국어 Download Run now 분자의 구조: 기초
Latvian All Latviešu Download Run now Molekulu struktūras: Pamati
Maori All Maori Download Run now He Āhua Rāpoi Ngota: Hei Tīmatanga
Marathi All मराठी Download Run now रेणुचे आकार: प्राथमिक
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Молекул байгуулалт: Үндсэн
Polish All polski Download Run now Kształty cząsteczek: podstawy
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Geometria Molecular: Básico
Russian All русский Download Run now Формы молекул: основы
Serbian All Српски Download Run now Облици молекула: основе
Slovak All Slovenčina Download Run now Tvary molekúl: základy
Swedish All svenska Download Run now Molekylformer: Grunder
Tamil All Tamil Download Run now மூலக்கூற்றுத்திறன் அடிப்படைகள்
Thai All ไทย Download Run now รูปร่างโมเลกุล: พื้นฐาน
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Hình dạng phân tử: phần cơ bản
අරාබි All العربية Download Run now أشكال الجزئ: أساسيات
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Molecule Shapes: Basics
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Σχήματα μορίων: τα βασικά
චෙක් All čeština Download Run now Tvary molekul: základy
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Molekülgeometrie - Grundlagen
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Molekyleformer: Basis
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Oblici molekule: Osnove
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Formas de la molécula: Conceptos básicos ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Formas de una molécula: Fundamentos
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Formas de la molécula: Conceptos básicos

The new HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 11+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge and Internet Explorer 11, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.9.5+, Safari 9+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Emily B. Moore (lead)
 • Jonathan Olson (developer)
 • Julia Chamberlain
 • Kelly Lancaster
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • liberation-sans-regular-subset-numeric-degrees.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • three-r71-CanvasRenderer.js
 • three-r71-Projector.js
 • three-r71.js
 • typedarray-44f09cf.js