තන්තුවක ඇතිවන තරංඟ

තන්තුවක ඇතිවන තරංඟ තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • තරංග
 • සංඛ්‍යාත
 • විස්තාරය
Flash Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

අන්තර්ගතය

 • තරංග
 • සංඛ්‍යාත
 • විස්තාරය
 • Damping

විස්තර

පුදුමාකාර තරංග ලෝකය ගවේෂණය කරන්න ! නූලක මන්දගාමී සැළීම නිරීක්ෂණය කිරීමේදී , නූලෙහි කෙලවරකින් දඟලන පනුවෙකු මෙන් චලනය කර තර තරංග සාදන්නන , නැතහොත් ද්‍යෝලකයක සංඛ්යාත සහ විස්තාර වෙනස් කර තරංග උපදවන්න . .

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • පොදු වාග් මාලාව යොදා තරංග ගුණ ගැන සාකච්ඡා කරන්න.
 • විවිධ මාධ්‍ය හරහා සහ පරාවර්තක අන්ත ලක්ෂ්‍යය වලදී තරංග හැසිරීම පිලිබඳ අනාවැකි පළ කරන්න .

Standards Alignment

Common Core - Math

HSF-TF.B.5
Choose trigonometric functions to model periodic phenomena with specified amplitude, frequency, and midline.*
අනුවාදය 1.1.22

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Waves on a String (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
MS
HS
MC
Demo
HW
Remote
Lab
Physics
Mathematics
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
MC Physics
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
Lab
HW
Demo
Physics
Wave unit (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
Demo
Lab
Physics
EM wave analogy tutorial රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Noah Podolefksy UG-Intro Lab Physics
Wave demonstrations: water, sound, light (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
Demo
CQs
Physics
Wave clicker questions (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
CQs Physics
Speed of a Wave NGSS aligned රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Susie Dykstra HS Lab Physics
Waves on a String HTML5 PreAP Lesson රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Elyse Zimmer HS Lab Physics
Sound and Wave Basics රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Dr. Wendy Adams and the Acoustical Society HS
UG-Intro
MS
HW Physics
Alignment of PhET sims with NGSS මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein updated by Diana López HS
MS
Other Earth Science
Physics
Biology
Chemistry
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Physics
Chemistry
Biology
Earth Science
Serie de Labs virtuales de Ondas මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein (traducción de Diana López) UG-Intro
HS
Lab
HW
Remote
Guided
Discuss
Physics
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
MS
Other Physics
Mathematics
Biology
Chemistry
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
UG-Intro
Other Physics
Chemistry
Mathematics
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
K-5
HW
Guided
Demo
Lab
Discuss
Astronomy
Physics
Mathematics
Chemistry
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
Grad
MS
UG-Adv
K-5
UG-Intro
HW
Discuss
Mathematics
Chemistry
Astronomy
Physics
大一物理引導式自我發現 (中文/英文): 干涉和衍射 Janet Chen (陳衫豫), Charity Grace White (白愛恩), Jonathon David White (白小明 UG-Intro Remote
Lab
Guided
Physics
大一物理引導式自我發現 (中文/英文): 波浪介紹 Janet Chen (陳衫豫), Charity Grace White (白愛恩), Jonathon David White (白小明) UG-Intro Guided
Lab
Remote
Physics
Brzina vala Karmen Prugovečki MS Guided Physics
Waves on a String Matthew Montamat MS
HS
Lab
Demo
Remote
Guided
HW
Physics
Properties of Waves Patrice Edwards MS
UG-Adv
UG-Intro
Other
HS
Lab
Other
Guided
HW
Physics
Other
Earth Science
Waves on a String Lab Joe Cossette HS
MS
Lab
Remote
Guided
Physics
Properties of Waves and Wave Speed Steve Kirsche MS Lab Physics
Guided Discovery (Chinese/English) for Freshman University Physics: 6. Wave Interference Janet Chen (陳衫豫), Charity Grace White (白愛恩), Jonathon David White (白小明 UG-Intro Lab
Remote
Guided
Physics
Guided Discovery (Chinese/English) for Freshman University Physics: 5. Introduction to Waves Janet Chen (陳衫豫), Charity Grace White (白愛恩), Jonathon David White (白小明) UG-Intro Lab
Guided
Remote
Physics
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer MS
HS
Other Chemistry
Biology
Physics
Wave on a String, No End, Pre/In/Post-Class Worksheet Solmaz Khodaeifaal HS
MS
HW
Guided
Demo
Lab
Physics
Speed of a Mechanical Wave Ferdinand Bautista HS
MS
Guided
Lab
Physics
Properties of Waves Virtual Lab Amy Mattes MS Guided
Lab
Physics
Guided Discovery for Waves on a String Don Loving HS
UG-Intro
MS
HW
Guided
Lab
Physics
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani HS Other Physics
Properties of Waves - Lab Guide Ryan Aman MS Guided
Lab
Physics
Waves on a String and Wave Interference Virtual Labs Jennifer Hamilton MS
HS
HW
Lab
Guided
Physics
Waves on a string Jason Mcclurg HS
UG-Intro
Lab Physics
Activity: Wave on a String Aaron Keller HS
UG-Intro
MS
Lab
Discuss
Guided
Physics
Astronomy
Chemistry
Speed of Wave Investigation David Garza MS
HS
Lab Physics
Wave Properties and Interactions Lab Manual Fatih Gozuacik HS
MS
Lab
Guided
Physics
Waves on a String AP1 Sarah Cunningham HS Lab
Guided
Physics
Energy waves digital lab Martin Hofkamp HS
MS
HW
Lab
Physics
PHET Digtial Wave Lab Martin Hofkamp MS
K-5
HS
HW
Lab
Physics
Standing Waves Lab Kristin Mandsager HS Lab Physics
Wave Interference Shawna Carter HS
MS
Guided
Lab
Physics
Waves on a String Charlotte Daniell HS Lab
HW
Physics
Lab- Wave Simulation Kyle Bracchi MS Guided
Lab
Physics
Wave Investigation Chuck Faber MS Lab Physics
Experiment to determine relationship between wavelength, frequency and speed Mark Wilson MS Lab Physics
Wave Basics for Middle Schoolers Megan Elmore MS Guided Physics
Waves on a string Kim Diate and Jovelyn Ysa-al HS Lab
HW
Physics
Types of Waves and its Parts Arnold Centural Jr. and Mark Anduyan UG-Intro
HS
Discuss
Guided
Physics
Stehende Wellen mit der Simulation Seilwelle erforschen Vroni Retzer HS Guided Physics
Percobaan gelombang pada tali khairul jalil HS
MS
Lab
Guided
Physics
Siimulação PhET_Guia de Exploração_Onda numa corda Teresinha Patrício MS Guided
MC
Physics
Atividade: Vales, Cristas e Ciclos Lisboa Coutinho MS
UG-Intro
HS
Guided Physics
Velocidade do Pulso de Onda no "Wave on a String (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales MS
HS
Other
Other
Guided
HW
Other
Physics
Earth Science
Mathematics
Ondas Mecânicas (em corda) no "Wave on a String (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales MS
HS
Other
Guided
Other
HW
Mathematics
Physics
Earth Science
Other
Hoja de predicciones Heriberto Cota V. UG-Intro Remote Other
Physics
Laboratorio de ondas Walter Manuel Trujillo Yaipen MS
Other
UG-Intro
HS
Other Astronomy
Earth Science
Other
Chemistry
UNIDAD 1 S3 L1 MOVIMIENTO ONDULATORIO (ONDAS MECÁNICAS) FRANCISCO CRUZ CANTU HS Guided
HW
Lab
Physics
Guia katherine vergara MS Guided Physics

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Vala në një Sustë
Basque All Euskara Download Run now Uhina soka batean
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 绳波
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Wave on a String_繩波
Croatian All hrvatski Download Run now Valovi na užetu
Dutch All Nederlands Download Run now Golf op een koord
Estonian All Eesti Download Run now Lainetus ahelas
Finnish All suomi Download Run now Aalto langassa
French All français Download Run now Onde sur une corde
Gallegan All Gallegan Download Run now Onda nunha corda
Georgian All ქართული Download Run now ტალღები სიმში
Gujarati All Gujarati Download Run now દોરડા પર તરંગ- Pankajsid34
Hebrew All עברית Download Run now גלים על מיתר
Hindi All हिंदी Download Run now धागे पर तरंग  
Hungarian All magyar Download Run now Hullámzó gyöngyfüzér
Icelandic All íslenska Download Run now Bylgja á streng
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Gelombang Pada Tali
Irish All Gaeilge Download Run now Tonn ar Shreang
Italian All italiano Download Run now Onde sulla corda
Japanese All 日本語 Download Run now 弦を伝わる波
Kannada All Kannada Download Run now ದಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲೆ
Kazakh All Kazakh Download Run now Тербеліс негізінде құралған механикалық толқындар
Khmer All Khmer Download Run now រលកលើខ្សែ
Korean All 한국어 Download Run now 줄의 파동
Latvian All Latviešu Download Run now Viļņa izplatīšanās auklā
Lithuanian All Lietuvių Download Run now Virvės bangos
Macedonian All македонски Download Run now Бранови на жица
Marathi All मराठी Download Run now दोरी वरील लाट
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Чавхдасны Долгион
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now Bølge på en tråd
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now Bølgje på ein tråd
Persian All فارسی Download Run now موج در ریسمان
Polish All polski Download Run now Fale na linie
Portuguese All português Download Run now Simulador de Onda numa Corda
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Onda em Corda ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Romanian All română Download Run now Unde in fire
Russian All русский Download Run now Волна из бус на нити
Serbian All Српски Download Run now ТАЛАС НА ЖИЦИ
Slovak All Slovenčina Download Run now Vlnenie v rade bodov
Slovenian All Slovenščina Download Run now Valovanje na struni
Swedish All svenska Download Run now Vågor på ett rep
Tamil All Tamil Download Run now ஒரு சரம் மீது அலை
Telugu All Telugu Download Run now తంత్రి లో తరంగం
Thai All ไทย Download Run now คลื่นในเส้นเชือก
Turkish All Türkçe Download Run now Telde Dalga Hareketi
Turkmen All Turkmen Download Run now Simde bolan tolkun hadysasy
Ukrainian All українська Download Run now Хвилі в стрічці ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Sóng trên một sợi dây
අරාබි All العربية Download Run now موجة على وتر
අරාබි (සෞදිඅරාබි) All العربية (السعودية) Download Run now موجة على وتر
අසර්බයිජානී All Azerbaijani Download Run now Naqildə yaranan rəqslər
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Wave on a String
කැටලන් All català Download Run now Ona a una corda
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Κύματα σε χορδή
චෙක් All čeština Download Run now Vlnění na vlákně
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Seilwelle
ටිබෙට් All Tibetan Download Run now སྐུད་པ་ཞིག་གི་རླབས།
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Stående bølge
බල්ගේරියානු All български Download Run now Разпространение на вълна
බෙලරුසියන් All беларускі Download Run now Хвалі ў струне
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Talas na žici
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Onda en una cuerda ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Ondas en una cuerda
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Onda en una cuerda ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(ස්පාඥ්ඥය) All español (España) Download Run now Onda en una cuerda

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Ariel Paul (lead)
 • Michael Dubson (lead, developer)
 • Jonathan Olson (developer)
 • Patricia Loeblein
 • Kathy Perkins
 • Amy Rouinfar
 • Sharon Siman-Tov (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • Mobile Learner Labs