Reversible Reactions

මෙම අනුහුරුකරණ සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කර නැත. එසේ වුවද ඔබට ඉංග්‍රීසි අනුවාදයට පහතින් ප්‍රවේශ විය හැකිය

Reversible Reactions තිර රූපයක්
Browser-Compatible Version
 • තාපගතිවිද්‍යාව
 • උෂ්ණත්වය
 • තාපය
Java via CheerpJ: We've partnered with Leaning Technologies to allow our Java sims to run in a browser.
This sim is not compatible with iPads.
Java Version: Supports offline use and offers improved performance.

අන්තර්ගතය

 • තාපගතිවිද්‍යාව
 • උෂ්ණත්වය
 • තාපය
 • වායු
 • ප්‍රතික්‍රියාව
 • තාප ශක්තිය

විස්තර

Watch a reaction proceed over time. How does total energy affect a reaction rate? Vary temperature, barrier height, and potential energies. Record concentrations and time in order to extract rate coefficients. Do temperature dependent studies to extract Arrhenius parameters. This simulation is best used with teacher guidance because it presents an analogy of chemical reactions.

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • Describe on a microscopic level, with illustrations, how reactions occur.
 • Describe how the motion of reactant molecules (speed and direction) contributes to a reaction happening.
 • Predict how changes in temperature, or use of a catalyst will affect the rate of a reaction.
 • On the potential energy curve, identify the activation energy for forward and reverse reactions and the energy change between reactants and products.
 • Sketch how the concentrations of reactants and products change as a reaction proceeds.
 • From a graph of concentration as a function of time, students should be able to identify when a system has reached equilibrium.
 • Calculate a rate coefficient from concentration and time data.
 • Determine how a rate coefficient changes with temperature.
 • Compare graphs of concentration versus time to determine which represents the fastest or slowest rate.
අනුවාදය 3.15

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Entropy, Microstates, and Probability - Interactive Lecture Demonstration Guide රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Ted Clark, Julia Chamberlain UG-Intro Demo Chemistry
Salts and Solubility 3: Solution Equilibrium and Ksp (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
CQs
Lab
Chemistry
Inquiry Equilibrium activity රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Joshua Manner HS Lab
Guided
Chemistry
Equilibrium Inquiry and Experiment Activity රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Ryan White HS Lab Chemistry
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Julia Chamberlain HS
UG-Intro
Other Chemistry
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Physics
Biology
Earth Science
Chemistry
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer MS
HS
Other Chemistry
Physics
Biology
Le Chatelier's Principle Demos Laura Conrad HS CQs
Demo
Lab
Chemistry
Basic Thermodynamics Inquiry Dan Kohler HS CQs Chemistry
가역반응 SIM 사용지침서 Wha Kuk Lee HS
UG-Intro
Lab
Other
Chemistry

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Reaksion i kthyeshëm
Armenian All Armenian Download Run now Փոխարկելի ռեակցիաներ
Basque All Euskara Download Run now Erreakzio itzulgarriak
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 可逆反应
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now 可逆反應
Croatian All hrvatski Download Run now Reverzibilan proces
Dutch All Nederlands Download Run now Omkeerbare reacties
Estonian All Eesti Download Run now Pööratavad reaktsioonid
Finnish All suomi Download Run now Käänteinen suunta
French All français Download Run now Diffusion d'un gaz avec barrière
Gallegan All Gallegan Download Run now Reacción reversible
Georgian All ქართული Download Run now შექცევადი რეაქციები
Haitian All Haitian Download Run now Reyaksyon nan de sans
Hebrew All עברית Download Run now תגובות הפיכות
Hungarian All magyar Download Run now Egyensúlyi reakció "gázmodellje"
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Reaksi Reversible
Irish All Gaeilge Download Run now Imoibrithe Inchúlaithe
Italian All italiano Download Run now Reazioni reversibili
Japanese All 日本語 Download Run now 可逆反応
Kannada All Kannada Download Run now ಹಿಮ್ಮುಕವಾಗಬಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆ
Kazakh All Kazakh Download Run now Айналымды реакциялар
Khmer All Khmer Download Run now ប្រតិកម្ម​ទៅមក
Korean All 한국어 Download Run now 가역반응
Lao All Lao Download Run now ປະຕິ​ກິລິຍາ​ຍ້ອນ​ກັບ
Latvian All Latviešu Download Run now Atgriezeniskās reakcijas
Macedonian All македонски Download Run now Повратни (реверзибилни) процеси
Maori All Maori Download Run now Tauhohe
Marathi All मराठी Download Run now परिवर्तनीय प्रतिक्रिया
Moldavian All Moldavian Download Run now Reacții reversibile
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Эргэх Урвал
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now Reversible reaksjoner
Persian All فارسی Download Run now واکنش های برگشت پذیر
Polish All polski Download Run now Reakcje odwracalne
Portuguese All português Download Run now Reações reversíveis
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Reações Reversíveis
Romanian All română Download Run now Reacţie reversibilă
Russian All русский Download Run now Обратимые реакции
Serbian All Српски Download Run now ПОВРАТНИ (РЕВЕРЗИБИЛНИ) ПРОЦЕСИ
Slovak All Slovenčina Download Run now Vratné reakcie
Slovenian All Slovenščina Download Run now Ponovi predvajanje
Swedish All svenska Download Run now Reversibel reaktion
Thai All ไทย Download Run now ปฎิกริยาย้อนกลับ
Tswana All Tswana Download Run now Gase e e seng ya Nnete & Bueyensi (Ideal Gas & Buoyancy)
Turkish All Türkçe Download Run now Tersinir Tepkime
Turkmen All Turkmen Download Run now Öwrülip bolýän reaksiýalar
Ukrainian All українська Download Run now Зворотні реакції
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Phản ứng thuận nghịch
අමහරික් All Amharic Download Run now የተገላቢጦሽ ምላሾች
අරාබි All العربية Download Run now تفاعلات عكوسة
අරාබි (සෞදිඅරාබි) All العربية (السعودية) Download Run now تفاعلات قابلة للعكس
කැටලන් All català Download Run now Reaccions reversibles
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Αντιστρεπτές Αντιδράσεις
චෙක් All čeština Download Run now Vratné reakce
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Reversible Reaktionen
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Dobbeltrettede reaktioner
බෙලරුසියන් All беларускі Download Run now Зварачальныя рэакцыі
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now POVRATNI (REVERZIBILNI) PROCESI
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Reacciones reversibles
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Reacciones Reversibles
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Reacciones reversibles

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Jack Barbera
 • Linda Koch (lead)
 • Ron LeMaster (developer)
 • Interviewer: Wendy Adams