මවුලිකතා නාමය

මවුලිකතා නාමය තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
HTML5 Badge නැවත HTML5 අනුවාදයට

විස්තර

What determines the concentration of a solution? Learn about the relationships between moles, liters, and molarity by adjusting the amount of solute and solution volume. Change solutes to compare different chemical compounds in water.

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • Describe the relationships between volume and amount of solute to concentration.
 • Explain how solution color and concentration are related.
 • Calculate the concentration of solutions in units of molarity (mol/L).
 • Use molarity to calculate the dilution of solutions.
 • Compare solubility limits between solutes.
අනුවාදය 1.02

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
MC Physics
Molarity and Dilution රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
HW
Remote
Lab
Chemistry
Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
Lab
Demo
HW
Chemistry
Concept Questions for Chemistry using PhET රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
MS
HS
MC Chemistry
Saturated Solutions - Interactive Lecture Demonstration රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Ted Clark, Julia Chamberlain UG-Intro Demo Chemistry
Solutions Unit Sample රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
Demo
HW
CQs
Lab
Chemistry
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Julia Chamberlain HS
UG-Intro
Other Chemistry
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Chemistry
Biology
Earth Science
Physics
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer MS
HS
Other Physics
Biology
Chemistry
Molarity of Solutions Erica Peddi HS
UG-Intro
HW
Lab
Demo
Chemistry
Concentración y solubilidad Lucas Castro HS
UG-Intro
HW
Guided
Lab
Chemistry

භාෂාව Download or Run Tips
Basque All Euskara Download Run now molaritatea
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 摩尔浓度
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now 莫耳濃度
Dutch All Nederlands Download Run now molariteit
French All français Download Run now Molarity
Gallegan All Gallegan Download Run now Molaridade
Georgian All ქართული Download Run now მოლარობა
Hebrew All עברית Download Run now מולריות
Hungarian All magyar Download Run now Molaritás
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Molaritas
Italian All italiano Download Run now Molarità
Japanese All 日本語 Download Run now モル濃度
Kazakh All Kazakh Download Run now Molarity
Khmer All Khmer Download Run now ម៉ូឡារីតេ
Korean All 한국어 Download Run now 몰농도
Macedonian All македонски Download Run now Моларност
Persian All فارسی Download Run now مولاریته
Polish All polski Download Run now Stężenie Molowe
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Molaridade
Russian All русский Download Run now Молярность
Serbian All Српски Download Run now Моларност
Slovak All Slovenčina Download Run now Molová koncentrácia
Spanish (Colombia) All español (Colombia) Download Run now Molaridad
Swedish All svenska Download Run now Molaritet
Thai All ไทย Download Run now โมลาริตี
Turkish All Türkçe Download Run now Molarite
Turkmen All Turkmen Download Run now Molýarlyk
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Nồng độ Mol
අරාබි All العربية Download Run now مولارية
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Molarity
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Συγκέντρωση διαλύματος
චෙක් All čeština Download Run now Látková koncentrace
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Molarität
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Molaritet
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Molarnost
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Molaridad
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Molaridad
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Molaridad
ස්පැනිෂ්(ස්පාඥ්ඥය) All español (España) Download Run now Molaridad

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Julia Chamberlain (lead)
 • Chris Malley (developer)
 • Kelly Lancaster
 • Robert Parson
 • Kathy Perkins
 • Piccolo2D