සමස්ථානික සහ පරමාණුක ස්කන්ධය

සමස්ථානික සහ පරමාණුක ස්කන්ධය තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • සමස්ථානික
 • පරමාණුක ස්කන්ධ
Java Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

අන්තර්ගතය

 • සමස්ථානික
 • පරමාණුක ස්කන්ධ

විස්තර

Are all atoms of an element the same? How can you tell one isotope from another? Use the sim to learn about isotopes and how abundance relates to the average atomic mass of an element.

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • Define “isotope” using mass number, atomic number, number of protons, neutrons and electrons.
 • Given information about an element, find the mass and name of an isotope.
 • Give evidence to support or dispute: “In nature, the chance of finding one isotope of an element is the same for all isotopes.”
 • Find the average atomic mass of an element given the abundance and mass of its isotopes.
 • Predict how the mass and name of an isotope will change given a change in the number of protons, neutrons or electrons.
 • Predict how the average atomic mass of an element changes given a change in the abundance of its isotopes.
අනුවාදය 1.1.9

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Isotopes & Atomic Mass-Inquiry Activity රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
Remote
Lab
HW
Demo
Chemistry
Earth Science
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
MC Physics
Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
Lab
Demo
HW
Chemistry
Concept Questions for Chemistry using PhET රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
MS
HS
MC Chemistry
Isotopes and Atomic Mass - Clicker Questions රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein UG-Intro MC Chemistry
Isotopes and Atomic Mass - Guided Inquiry Activity රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Timothy Herzog UG-Intro Guided Chemistry
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López Grad
UG-Adv
UG-Intro
K-5
HS
MS
HW
Discuss
Mathematics
Astronomy
Chemistry
Physics
Alignment of PhET sims with NGSS මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein updated by Diana López MS
HS
Other Chemistry
Earth Science
Physics
Biology
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
HS
Other Biology
Physics
Mathematics
Chemistry
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
UG-Intro
Other Physics
Mathematics
Chemistry
Isotope Stability and Radioactivity Miriam Stanford-Cusack, Matthew Popp HS
UG-Intro
Remote
Lab
Guided
Chemistry
Stable Isotopes barbara buckley HS Lab
Remote
Physics
Chemistry
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani HS Other Physics
Isotopes Guided Inquiry Laura Mattick HS Guided Chemistry
Isotopes PhET Activity Brian Moshofsky HS Guided Chemistry
Isotoopide meedialabori juhend Siim Tõkke HS HW
Lab
Physics

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Izotopet dhe masa atomike
Basque All Euskara Download Run now Isotopoak eta masa atomikoa
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 同位素和原子的质量
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Isotopes and Atomic Mass_同位素與原子量
Croatian All hrvatski Download Run now Izotopi i atomska masa
Dutch All Nederlands Download Run now Isotopen en atoommassa
Estonian All Eesti Download Run now Isotoobid ja aatommass
Finnish All suomi Download Run now Isotoopit ja atomimassa
French All français Download Run now Isotopes et masse atomique
Hebrew All עברית Download Run now איזוטופים ומסה אטומית
Hindi All हिंदी Download Run now समस्थानिक और परमाणु भार 
Hungarian All magyar Download Run now Atomtömeg és izotópok
Irish All Gaeilge Download Run now Iseatóip agus Mais Adamhach
Italian All italiano Download Run now Isotopi e massa atomica
Japanese All 日本語 Download Run now 同位体と原子量
Kannada All Kannada Download Run now ಸಮಸ್ಥಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ
Kazakh All Kazakh Download Run now Изотоптар. Салыстырмалы атомдық масса
Korean All 한국어 Download Run now 동위원소와 원자량
Latvian All Latviešu Download Run now Izotopi un atommasa
Marathi All मराठी Download Run now समस्थानिके आणि अणुवस्तुमान
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Изотопууд ба Атомын Масс
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now Isotoper og Atommasse
Oriya All Oriya Download Run now ଆଇସୋଟୋପ୍‍ ଓ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ
Persian All فارسی Download Run now ایزوتوپ ها و جرم اتمی
Polish All polski Download Run now Izotopy i masa atomowa
Portuguese All português Download Run now Isótopos e Massa Atómica
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Isótopos e Massa Atômica
Pushto All Pushto Download Run now ایزوتوپونه او اټومي کتله
Russian All русский Download Run now Изотопы. Относительная атомная масса
Serbian All Српски Download Run now Изотопи и атомска маса
Slovak All Slovenčina Download Run now Izotopy a atómová hmotnosť
Swedish All svenska Download Run now Isotoper och atommassa
Tamil All Tamil Download Run now ஓரிடமூலகங்களும் அணுத்திணிவும்
Ukrainian All українська Download Run now Ізотопи і атомні маси ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Đồng vị và nguyên tử khối
අරාබි All العربية Download Run now المظائر و الكتلة الذرية
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Isotopes and Atomic Mass
කැටලන් All català Download Run now Isòtops i Massa Atòmica
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Ισότοπα και ατομική μάζα
චෙක් All čeština Download Run now Izotopy a relativní atomová hmotnost
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Isotope und Atommasse
ටිබෙට් All Tibetan Download Run now གནས་མཉམ་ཁམས་རྫས་དང་གདོས་ཚད།
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Isotoper og atommasse
බල්ගේරියානු All български Download Run now Изотопи и атомна маса
බෙලරුසියන් All беларускі Download Run now Ізатопы і атамная маса
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Izotopi i atomska masa
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Isotopos y Masa Atómica ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Isótopos y Masa Atómica
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Isotopos y Masa Atómica ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(ස්පාඥ්ඥය) All español (España) Download Run now Isótopos y masa atómica

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.12+, Safari 12+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Amy Hanson (lead designer - HTML5)
 • Kelly Lancaster (lead designer - Java)
 • John Blanco (developer)
 • Jesse Greenberg (developer)
 • Aadish Gupta (developer)
 • James Smith (developer)
 • Sam Reid (developer)
 • Trish Loeblein
 • Emily Moore
 • Robert Parson
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Jack Barbara
 • Suzanne Brahmia
 • Sue Doubler
 • Loretta Jones