සරල රේඛීය ප්‍රස්තාර

සරල රේඛීය ප්‍රස්තාර තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • ඒකජ සමීකරණ ප්‍රස්තාරගත කිරීම.
 • රේඛා
 • බෑවුම
Java Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

අන්තර්ගතය

 • ඒකජ සමීකරණ ප්‍රස්තාරගත කිරීම.
 • රේඛා
 • බෑවුම

විස්තර

Explore the world of lines. Investigate the relationships between linear equations, slope, and graphs of lines. Challenge yourself in the line game!

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • Explain how the slope of a graphed line can be computed.
 • Graph a line given an equation in either slope-intercept or point-slope form.
 • Write an equation in slope-intercept or point-slope form given a graphed line.
 • Predict how changing variables in a linear equation will affect the graphed line.

Standards Alignment

Common Core - Math

8.EE.B.5
Graph proportional relationships, interpreting the unit rate as the slope of the graph. Compare two different proportional relationships represented in different ways. For example, compare a distance-time graph to a distance-time equation to determine which of two moving objects has greater speed.
8.EE.B.6
Use similar triangles to explain why the slope m is the same between any two distinct points on a non-vertical line in the coordinate plane; derive the equation y = mx for a line through the origin and the equation y = mx + b for a line intercepting the vertical axis at b.
8.EE.C.8a
Understand that solutions to a system of two linear equations in two variables correspond to points of intersection of their graphs, because points of intersection satisfy both equations simultaneously.
8.EE.C.8b
Solve systems of two linear equations in two variables algebraically, and estimate solutions by graphing the equations. Solve simple cases by inspection. For example, 3x + 2y = 5 and 3x + 2y = 6 have no solution because 3x + 2y cannot simultaneously be 5 and 6.
8.F.A.3
Interpret the equation y = mx + b as defining a linear function, whose graph is a straight line; give examples of functions that are not linear. For example, the function A = s2 giving the area of a square as a function of its side length is not linear because its graph contains the points (1,1), (2,4) and (3,9), which are not on a straight line.
HSF-IF.C.7
Graph functions expressed symbolically and show key features of the graph, by hand in simple cases and using technology for more complicated cases.*
HSF-IF.C.7a
Graph linear and quadratic functions and show intercepts, maxima, and minima.
HSF-LE.A.1a
Prove that linear functions grow by equal differences over equal intervals, and that exponential functions grow by equal factors over equal intervals.
අනුවාදය 1.3.10

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Games Remote Lesson ideas රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein K-5
MS
UG-Intro
HS
HW
Remote
Mathematics
Chemistry
Physics
Slope-Intercept Lesson and Activity Sheet රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Amanda McGarry HS
MS
Remote
Guided
Mathematics
Slope and Speed (revised) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Lab Mathematics
Physics
Exploring Slope and Speed රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein and Trish Loeblein MS Guided
Lab
Mathematics
Physics
Point-Slope Lesson and Activity Sheet රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Amanda McGarry HS
MS
Guided Mathematics
Slope Lesson and Activity Sheet රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Amanda McGarry HS
MS
Guided Mathematics
Using Transformations to Graph in Slope-Intercept Form රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Dana Alderman HS
MS
Guided Mathematics
Similar Triangles and Slope රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Andrew Freeman MS Guided Mathematics
Exploring parallel and perpendicular lines රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. David Schenck MS
HS
Guided
Lab
Mathematics
Linear Equations in Slope-Intercept and Point-Slope Form using “Graphing Lines PhET Simulation” රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Enhui Chu MS
HS
Discuss
Lab
Guided
Mathematics
Making Sense of Slope රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Jim Freund MS Guided Mathematics
Exploring Solving Systems of Linear Equations රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Mary Burr MS Discuss
Guided
Mathematics
Go the Distance! රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Mary Burr MS Discuss
Guided
Mathematics
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Physics
Earth Science
Chemistry
Biology
Middle School Math Sim Alignment මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Amanda McGarry MS Other Mathematics
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
MS
Other Mathematics
Physics
Biology
Chemistry
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López UG-Intro
HS
Other Mathematics
Physics
Chemistry
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
K-5
Lab
Demo
Discuss
Guided
HW
Physics
Mathematics
Chemistry
Astronomy
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López K-5
UG-Adv
HS
MS
UG-Intro
Grad
HW
Discuss
Astronomy
Mathematics
Chemistry
Physics
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer HS
MS
Other Physics
Chemistry
Biology
Physics Graphing and Introduction to Models Steve Banasiak HS HW
Lab
Physics
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani HS Other Physics
Equação e posição das retas Italândia Ferreira de Azevedo e Francisco Régis Vieira Alves HS Lab Mathematics
Estudo da Reta Thamires Silva Aquino de Souza e Francisco Silva Aquino de Souza HS Guided Mathematics
Gráficando Rectas, Gráficando Cuadráticas Andrés Gualberto Palomo Cuevas HS HW
Remote
Mathematics
Explorando sistemas de ecuaciones lineales Mary Burr y Jeffrey Bush, traducido al español por Diana López MS
HS
Guided Mathematics

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Paraqitja grafike e drejtëzës
Basque All Euskara Download Run now Zuzenak marraztuz
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 直线图形
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Graphing Lines_描繪所有直線
Dutch All Nederlands Download Run now Rechten tekenen
Finnish All suomi Download Run now Suorien piirtäminen
French All français Download Run now Traceur de droites
Hebrew All עברית Download Run now ציר הגרפים
Hindi All हिंदी Download Run now रेखाओं का आलेख 
Hungarian All magyar Download Run now Egyenesek ábrázolása
Irish All Gaeilge Download Run now Línte graif
Italian All italiano Download Run now Grafici lineari
Japanese All 日本語 Download Run now 一次関数のグラフ
Kazakh All Kazakh Download Run now Түзудің теңдеуі
Korean All 한국어 Download Run now 그래프에 선 그리기
Latvian All Latviešu Download Run now Taišņu zīmēšana
Maori All Maori Download Run now He Kauwhata Rārangi
Marathi All मराठी Download Run now आलेखावर रेषा काढने
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Шулууны График
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now Tegne Linjer
Persian All فارسی Download Run now رسم خطوط
Polish All polski Download Run now Wykresy prostych
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Traçando Retas
Russian All русский Download Run now Уравнение прямой 
Serbian All Српски Download Run now Цртање правих
Slovak All Slovenčina Download Run now Grafy lineárnej funkcie
Slovenian All Slovenščina Download Run now Načrtovanje premic
Swahili All Swahili Download Run now Mistari kwenye Graphu
Swedish All svenska Download Run now Räta linjens ekvation 2
Tamil All Tamil Download Run now வரைபிடும் கோடுகள்
Turkish All Türkçe Download Run now Grafik Doğruları
Ukrainian All українська Download Run now Графік лінійної функції ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Đồ thị Hàm tuyến tính
අරාබි All العربية Download Run now تمثيل الخطوط المستقيمة
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Graphing Lines
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Geraden ziehen
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Tegning af rette linier
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Crtanje pravih
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Graficando Rectas ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Graficando Líneas
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Graficando Rectas ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(ස්පාඥ්ඥය) All español (España) Download Run now Representando rectas

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Ariel Paul (lead)
 • Chris Malley (developer)
 • Bryce Gruneich
 • Karina Hensberry
 • Patricia Loeblein
 • Amanda McGarry
 • Kathy Perkins
 • Sharon Siman-Tov (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js