ඝර්ෂණය

ඝර්ෂණය තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • ඝර්ෂණය
 • තාපගතිවිද්‍යාව
 • තාපය
Flash Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

අන්තර්ගතය

 • ඝර්ෂණය
 • තාපගතිවිද්‍යාව
 • තාපය

විස්තර

ද්‍රව්‍යය රත්කිරීමට හා උණු කිරීමට ඝර්ෂණය හේතුවන ආකාරය ඉගෙන ගන්න.ඔබ වස්තූන් දෙකක් එකට ඇතිල්ලු විට පරමාණුක මට්ටමින් සිදු වන්නේ කුමක්ද?

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • Describe a model for friction a molecular level.
 • Describe matter in terms of molecular motion. The description should include: diagrams to support the description, how the temperature affects the image, what are the differences and similarities between solid, liquid and gas particle motion; how the size and speed of gas molecules relate to everyday objects.
අනුවාදය 1.5.10

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

Sound Features

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
MC Physics
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
HW
Demo
Lab
Physics
Kinetic Molecular theory review රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
Demo Physics
Chemistry
Friction demonstration රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
UG-Adv
Demo Physics
Energy Skate Park-NGSS aligned HS රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. PhET NGSS 2014 Workgroup HS CQs
Lab
Physics
Modeling Friction (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS Demo Physics
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
Grad
UG-Adv
K-5
UG-Intro
MS
Discuss
HW
Mathematics
Physics
Astronomy
Chemistry
Phases of Matter රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Dr. Wendy Adams HS
UG-Intro
MS
Lab Physics
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Biology
Physics
Earth Science
Chemistry
Alignment of PhET sims with NGSS මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein updated by Diana López HS
MS
Other Earth Science
Biology
Physics
Chemistry
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
HS
Other Biology
Chemistry
Mathematics
Physics
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
UG-Intro
Other Chemistry
Mathematics
Physics
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López K-5
MS
Lab
Demo
HW
Guided
Discuss
Mathematics
Astronomy
Physics
Chemistry
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani HS Other Physics
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer HS
MS
Other Biology
Physics
Chemistry
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner HS Other Physics
friction sowilam mehani HS Discuss Physics
Dinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales UG-Adv
MS
HS
Grad
Other
Guided
HW
Other
Lab
Other
Earth Science
Physics
Força de Atrito no "Friction (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales MS
Other
HS
Guided
Other
HW
Other
Physics
Earth Science
Guia de trabajo - Friccion Maria Camila Llorente Castro - Julio César Páez García K-5 Guided Physics

භාෂාව බාගත කිරීමට හෝ ක්‍රියාත්මක කිරීමට Tips
Albanian All shqip Download Run now Fërkimi
Basque All Euskara Download Run now Marruskadura
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 摩擦力
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Friction_摩擦
Croatian All hrvatski Download Run now Trenje
Dutch All Nederlands Download Run now Wrijving
Estonian All Eesti Download Run now Hõõrdumine
Finnish All suomi Download Run now Kitka
French All français Download Run now Friction
Gallegan All Gallegan Download Run now Friction
Gujarati All Gujarati Download Run now ઘર્ષણ- Pankajsid34
Hebrew All עברית Download Run now חיכוך
Hindi All हिंदी Download Run now घर्षण
Hungarian All magyar Download Run now Súrlódás
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Gesekan
Irish All Gaeilge Download Run now Frithchuimilt
Italian All italiano Download Run now Attrito
Japanese All 日本語 Download Run now 摩擦
Kannada All Kannada Download Run now ಘರ್ಷಣೆ
Kazakh All Kazakh Download Run now Үйкеліс
Khmer All Khmer Download Run now កកិត
Korean All 한국어 Download Run now 마찰
Latvian All Latviešu Download Run now Berze
Macedonian All македонски Download Run now Триење
Malay All Bahasa Melayu Download Run now Geseran
Maori All Maori Download Run now Waku
Marathi All मराठी Download Run now घर्षण
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Үрэлт
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now Friksjon
Persian All فارسی Download Run now اصطکاک
Polish All polski Download Run now Tarcie
Portuguese All português Download Run now Atrito
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Atrito ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Romanian All română Download Run now Frecarea
Russian All русский Download Run now Трение
Serbian All Српски Download Run now Трење (концепт)
Slovak All Slovenčina Download Run now Trenie
Slovenian All Slovenščina Download Run now Trenje
Swahili All Swahili Download Run now Msunguano
Swedish All svenska Download Run now Friktion
Tamil All Tamil Download Run now உராய்வு
Telugu All Telugu Download Run now రాపిడి
Thai All ไทย Download Run now แรงเสียดทาน
Turkish All Türkçe Download Run now Sürtünme
Turkmen All Turkmen Download Run now Sürtülme
Ukrainian All українська Download Run now Тертя ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Ma sát
අරාබි All العربية Download Run now الاحتكاك
අරාබි (සෞදිඅරාබි) All العربية (السعودية) Download Run now الاحتكاك
අසර්බයිජානී All Azerbaijani Download Run now Sürtünmə
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Friction
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Τριβή
චෙක් All čeština Download Run now Tření
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Reibung
ටිබෙට් All Tibetan Download Run now བརྡར་ཤུགས།
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Friktion
බල්ගේරියානු All български Download Run now Триене
බෙලරුසියන් All беларускі Download Run now Трэнне
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Trenje
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Fricción ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Fricción
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Fricción ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.12+, Safari 12+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Noah Podolefsky (lead)
 • Michael Dubson (lead, developer)
 • John Blanco (developer)
 • Jonathan Olson (developer)
 • Bryce Gruneich
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Carl Wieman
 • Wendy Adams (interviewer)
 • Mindy Gratny (interviewer)
 • Emily B. Moore (interviewer)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Mobile Learner Labs