භාගයක් සාදන්න

භාගයක් සාදන්න තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
Java Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

විස්තර

මෙම භාග ක්‍රීඩාවේදී, තරු ලබා ගැනීම සඳහා හැඩතල සහ සංඛ්‍යා වලින් භාග ගොඩනඟන්න. නැතහොත් භාග පර්යේෂණාගාරය තුළ ගවේෂණයක නිරත වන්න. ඔබ කැමති ඕනෑම මට්ටමක අභියෝගයට මුහුණ දෙන්න. තරු විශාල සංඛ්‍යාවක් එකතු කරගැනීමට උත්සාහ කරන්න!

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • සංඛ්‍යා සහ රූප භාවිතයෙන් සමාන භාග ගොඩනඟන්න.
 • සංඛ්‍යා සහ රටා භාවිතනේ භාග සසඳන්න
 • සුළුකරන ලද සහ සුළු නොකරන ලද සමාන භාග හඳුනා ගන්න.
 • සටහන: භාග හඳුනා ගැනීම සහ භාග ගැලපීම අනුහුරුවල අදහස් විදහාලන අන්දමින් භාග ගොඩ නැඟීම හෝ තනි මෙවළමක් ලෙස යොදා ගත හැකිය.
අනුවාදය 1.0.12

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Games Remote Lesson ideas රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein K-5
UG-Intro
HS
MS
Remote
HW
Mathematics
Physics
Chemistry
Equivalent Fractions Day 3 of 3 රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Meaghan Hixson K-5 Guided Mathematics
Fractions 3 Day Unit රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Meaghan Hixson K-5 Guided Mathematics
Fracciones Equivalentes රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Meaghan Hixson (traducción DianaL) K-5 Lab
Guided
HW
Mathematics
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Biology
Physics
Chemistry
Earth Science
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
MS
Other Chemistry
Physics
Biology
Mathematics
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
K-5
Demo
Discuss
Guided
Lab
HW
Chemistry
Physics
Astronomy
Mathematics
분수 만들기 SIM 사용설명서 이화국(Wha Kuk Lee) K-5 HW
Demo
Mathematics
Kesirler - 3 Derslik Öğrenci Çalışması Sebnem Atabas (Translated from Fraction Unit Student Sheet by Meaghan Hixson) MS Guided Mathematics

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Ndërto një thyesë
Basque All Euskara Download Run now Eraiki zatiki bat
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 构建一个分数
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Build a Fraction_建立一個分數
Croatian All hrvatski Download Run now Napravi razlomak
Dutch All Nederlands Download Run now Maak een breuk
French All français Download Run now Construire une fraction
Gujarati All Gujarati Download Run now અપૂર્ણાંક બનાવો
Hungarian All magyar Download Run now Törtépítő
Italian All italiano Download Run now Costruisci una frazione
Japanese All 日本語 Download Run now 分数の計算
Kazakh All Kazakh Download Run now Бөлшек түрінде жаз
Korean All 한국어 Download Run now 분수 만들기
Latvian All Latviešu Download Run now Daļskaitļu veidošana
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Бутархайг Бүтээх
Persian All فارسی Download Run now کسر بساز
Polish All polski Download Run now Zbuduj ułamek
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Construir uma Fração
Russian All русский Download Run now Запиши в виде дроби
Serbian All Српски Download Run now Направи разломак
Slovak All Slovenčina Download Run now Tvorba zlomkov
Swedish All svenska Download Run now Bygg ett bråk!
Tamil All Tamil Download Run now பின்னத்தை உருவாக்கல்
Turkish All Türkçe Download Run now Kesir Oluştur
Ukrainian All українська Download Run now Будуємо дроби ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Tạo ra một Phân số
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Build a Fraction
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Φτιάξε ένα κλάσμα
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Brüche bilden
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Byg en brøk
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Napravi razlomak
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Construye una fracción ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Haz una Fracción

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Ariel Paul (lead designer)
 • Jonathan Olson (lead developer)
 • Sam Reid (original developer)
 • Martin Veillette (developer)
 • Michael Dubson
 • Karina K. R. Hensberry
 • Trish Loeblein
 • Amanda McGarry
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js