ආලෝක වර්තනය

ආලෝක වර්තනය තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • ස්නෙල් නියමය
 • වර්තනය
 • අන්තරාවලෝකනය
Java Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

අන්තර්ගතය

 • ස්නෙල් නියමය
 • වර්තනය
 • අන්තරාවලෝකනය
 • දෘෂ්ටි විද්‍යාව
 • ප්‍රිස්ම
 • කාච
 • ආලෝකය

විස්තර

වෙනස් වර්තනාංකයන්ගෙන් යුත් මාධ්‍ය දෙකක් හරහා ආලෝකයේ නැමීම ගවේෂණය කරන්න.වාතයෙන්, ජලයට සහ වීදුරුවලට වෙනස් වීමේදී, නැමුම් කෝණය වෙනස්වන අන්දම බලන්න. විවිධ හැඩයේ ප්‍රිස්ම සමඟ ක්‍රීඩා කොට දේදුනු සාදන්න.

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • මාධ්‍ය දෙකක් අතර අතුරුමුහුණතේදී ආලෝකය නැවෙන්නේ කෙසේද යන්න සහ කෝණය නිර්ණය කරන්නේ කුමක්දැයි පැහැදිළි කරන්න.
 • මාධ්‍ය අතර අතුරුමුහුණතේදී ලේසර් කිරණ කදම්බයක් සඳහා ස්නෙල්ගේ නියමය යොදන්න.
 • විවිධ මාධ්‍යයන්ගේ දී ආලෝකයේ වේගය සහ නරංග ආයාමය වෙනස් වන අන්දම පැහැදිළි කරන්න.
 • වර්තන කෝණය මත තරංග ආයාමයේ වෙනස් වීම බලපෑම පැහැදිළි කරන්න.
 • ප්‍රිස්මයකින් දේදුන්නක් සෑදෙන අන්දම පැහැදිළි කරන්න.
අනුවාදය 1.1.20

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

BendingLight_Remote_Lab රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
Remote
Lab
Physics
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
MC Physics
Wave unit (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
Lab
Demo
Physics
Exploring How Light Behaves at Boundaries රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Elyse Zimmer HS Lab Physics
Alignment of PhET sims with NGSS මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein updated by Diana López MS
HS
Other Earth Science
Chemistry
Biology
Physics
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Biology
Earth Science
Chemistry
Physics
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Julia Chamberlain HS
UG-Intro
Other Chemistry
Laboratorio virtual de reflexión y refracción de la luz මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein (traducción Diana López) UG-Intro
HS
HW
Remote
Lab
Guided
Astronomy
Physics
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
UG-Intro
Other Physics
Chemistry
Mathematics
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
MS
UG-Adv
UG-Intro
K-5
Grad
Discuss
HW
Astronomy
Mathematics
Physics
Chemistry
Phet opdracht breking meten. Norbert van Veen MS Lab
Guided
HW
Physics
pc-labo: lichtbreking Maarten Vervecken MS Lab Physics
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer MS
HS
Other Chemistry
Physics
Biology
In/Post-Class Activity, Bending Light, Prisms, PhET Solmaz Khodaeifaal MS
HS
Lab
Demo
Discuss
HW
Guided
Remote
Physics
In/Post-Class Activity, Bending Light, PhET Solmaz Khodaeifaal HS
MS
Guided
HW
Discuss
Remote
Demo
Lab
Physics
Refraction of Light Ferdinand Bautista HS
MS
Guided
Lab
Physics
Study of law of reflection and refraction Pramod Lamichhane UG-Adv
UG-Intro
HS
HW
Remote
Lab
Physics
Refraction Lab Michael Barr UG-Intro
HS
Lab
Guided
Physics
Guided lab with instructions, screenshots and questions Paul Torrington HS
MS
Remote
Lab
Guided
Physics
Virtual Lab - Investigating Refraction of Light Tristan O'Hanlon UG-Intro
HS
Lab
Guided
Physics
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani HS Other Physics
PhET Inquiry - Bending Light Paul Martenis HS Guided
Lab
Physics
Astronomy
Investigating critical angle and Total Internal Reflection Jim Champion HS
UG-Intro
Guided
HW
Lab
Physics
Bending-Light Worksheet Madhuri Ganapathi HS HW Physics
Discovering Snell's law Jonathan Carlson HS
UG-Intro
Guided
Lab
HW
Physics
Refraction and Snell's Law Lab Kristin Michalski HS Lab Astronomy
Physics
Wave Refraction Simon Lees HS Lab
HW
Guided
Physics
Determining Speed and Intensity of Light during Refraction Simon Lees HS HW
Lab
Guided
Physics
Reflection in a plane surface Simon Lees HS Guided
Lab
HW
Physics
Bending Light Lab! Jamie Schoenberger MS Lab
Guided
Physics
Bending Light Student Worksheet Lucy Kulbago MS
HS
Lab
Guided
Physics
Valguse murdumine Siim Tõkke HS HW
Lab
Physics
Moodle et PhetColorado Claude Divoux HS Lab
MC
Guided
Chemistry
Physics
光の屈折 Hiroto Kuninaka, Akira Ogihara, Taichiro Goto MS Guided
Lab
Physics
Atividade experimental_reflexão_refração_absorção da luz Carlos Saraiva, Albino Rafael Pinto e Alexandrina Candeias MS
HS
Guided
Remote
Lab
HW
Demo
Physics
REFRAÇÃO E REFLEXÃO DA LUZ Gabriel Paiva e Gilvandenys Sales MS Guided
Lab
Physics
Visão Humana (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales MS
HS
Other
Guided
HW
Other
Other
Biology
Physics
Óptica Geral (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales HS
MS
UG-Intro
Other
Other
Demo
Guided
HW
Other
Physics
Earth Science
Mathematics
Miopia e Hipermetropia (Lentes) no "Bending Light" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales MS
Other
HS
HW
Guided
Other
Earth Science
Other
Physics
Refração da Luz no "Bending Light (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Other
HS
Other
HW
Guided
Mathematics
Other
Physics
Earth Science
Verificação da lei de Snell e cálculo do índice de refração desconhecido andre borba MS Lab Physics
UNIDAD3 S15 L4 Luz visible FRANCISCO CRUZ CANTU HS HW
Lab
Guided
Physics
UNIDAD3 S15 L4 Descomposición de la luz FRANCISCO CRUZ CANTU HS HW
Guided
Lab
Physics
GUIA LABORATORIO ONDAS Raúl Eduardo Cruz Garzón HS
UG-Intro
Lab Physics

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Përthyerja e dritës
Basque All Euskara Download Run now Argiaren islapen-errefrakzioak
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 光的折射
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Bending Light_光的折射
Croatian All hrvatski Download Run now Lom svjetlosti
Dutch All Nederlands Download Run now Lichtbreking
Estonian All Eesti Download Run now Valguse murdumine
Finnish All suomi Download Run now Taittuva valo
French All français Download Run now Déviation de la lumière
Gallegan All Gallegan Download Run now Bending Light
Georgian All ქართული Download Run now სინათლის გარდატეხა
Gujarati All Gujarati Download Run now પ્રકાશનું વક્રીભવન -Pankajsid34
Hebrew All עברית Download Run now שבירת אור
Hungarian All magyar Download Run now Fénytörés
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Bending Light
Irish All Gaeilge Download Run now Solas lúbtha
Italian All italiano Download Run now Rifrazione della luce
Japanese All 日本語 Download Run now 光の屈折
Kannada All Kannada Download Run now ಬಾಗುವ ಬೆಳಕು
Kazakh All Kazakh Download Run now Bending Light
Khmer All Khmer Download Run now Bending Light
Korean All 한국어 Download Run now 빛의 굴절
Kurdish All کوردی Download Run now Bending Light
Lao All Lao Download Run now Bending Light
Latvian All Latviešu Download Run now Gaismas laušana
Macedonian All македонски Download Run now Bending Light
Maori All Maori Download Run now Te Piko o te Aho
Marathi All मराठी Download Run now प्रकाशाचे अपवर्तन
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Гэрлийн хугарал
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now Avbøyning av lys
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now Bøying av lys
Oriya All Oriya Download Run now ଆଲୋକ ର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ
Persian All فارسی Download Run now شکست نور
Polish All polski Download Run now Odbicie i załamanie światła
Portuguese All português Download Run now Bending Light
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Desvio da Luz ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Romanian All română Download Run now Refracția luminii
Russian All русский Download Run now Преломление света
Serbian All Српски Download Run now Преламање светлости
Slovak All Slovenčina Download Run now Lom svetla
Slovenian All Slovenščina Download Run now Širjenje svetlobe
Swedish All svenska Download Run now Ljusets brytning
Tamil All Tamil Download Run now ஔி வளைவு
Telugu All Telugu Download Run now కాంతిని వంచడం
Thai All ไทย Download Run now แสงที่หักเห
Turkish All Türkçe Download Run now Bükülen Işık
Turkmen All Turkmen Download Run now Bending Light
Ukrainian All українська Download Run now Заломлення світла ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Khúc xạ ánh sáng
අරාබි All العربية Download Run now Bending Light
අසර්බයිජානී All Azerbaijani Download Run now İşığın sınması
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Bending Light
කැටලන් All català Download Run now Reflexió i refracció de la llum
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Διάθλαση φωτός
චෙක් All čeština Download Run now Lom světla
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Lichtbrechung
ටිබෙට් All Tibetan Download Run now འོད་འཁྱོག་པ།
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Afbøjning af lys
බල්ගේරියානු All български Download Run now Пречупване на светлината
බෙලරුසියන් All беларускі Download Run now Праламленне святла
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Prelamanje svjetlosti
වෙල්ෂ් All Welsh Download Run now Plygiant Golau
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Reflexión y Refracción de la Luz ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Curvando la luz
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Reflexión y Refracción de la Luz ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(ස්පාඥ්ඥය) All español (España) Download Run now Reflexión y refracción de la luz

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Amy Rouinfar (lead)
 • Sam Reid (developer)
 • Noah Podolefsky
 • Trish Loeblein
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • Tween-r12.js
 • Actual Concepts