අම්ල-භෂ්ම ද්‍රාවණ

අම්ල-භෂ්ම ද්‍රාවණ තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • අම්ල
 • භෂ්ම
 • විසඳුම්
HTML5 Badge නැවත HTML5 අනුවාදයට

අන්තර්ගතය

 • අම්ල
 • භෂ්ම
 • විසඳුම්
 • සමතුලිතතාව

විස්තර

ප්‍රබල අම්ල හා දුබල අම්ල එකිනෙකින් වෙනස් වන්නේ කෙසේද? ඔබගේ පරිගණකයේ ඇති විද්‍යාගාර උපකරණ මෙය සෙවීමට යොදා ගන්න! pH අගය මැනීම සඳහා කඩදාිය හෝ පරීක්ෂකය ද්‍රාවණය තුළට ගිල්වන්න.නැතහොත් සන්නායකතාව මැනීම සඳහා ඉලෙක්ට්‍රෝඩ එතුළට ගිල්වන්න. මීලඟට, සාන්ද්‍රණය සහ ප්‍රබලතාව pH අගය කෙරෙහි බලපාන ආකාරය නිරීක්ෂණය කරන්න. දුබල අම්ල ද්‍රාවණයක pH අගය ප්‍රබල අම්ලයක pH අගය සමග සමාන විය හැකිද?

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • දෙන ලද අම්ල හෝ භෂ්ම සමාන සාන්ද්‍රණයන්ගෙන් යුක්තය, අම්ල සහ භෂ්ම ප්‍රබලතාව පිළිබඳ අවබෝධය පහත කරුණු මගින් ප්‍රදර්ශණය කරන්න: 1අම්ලයක හෝ භෂ්මයක ප්‍රබලතාව, එය ජලය තුළ වියෝජනය වන ප්‍රමාණයට දක්වන සම්බන්ධය. 2. දෙන ලද අම්ල හෝ භෂ්ම ද්‍රාවණයක ඇති සියලුම අණු හා අයන හඳුනා ගැනීම. 3. දුබල අම්ල (හෝ භෂ්ම) වලට සාපේක්ෂව ප්‍රබල අම්ල (හෝ භෂ්ම) ද්‍රාවණ වල අණු හා අයනවල සාපේක්ෂ සාන්ද්‍රණය සැසඳීම 4. ප්‍රබල අම්ල හා දුබල අම්ල හෝ ප්‍රබල භෂ්ම හා දුබල භෂ්ම අතර සමානතා සහ අසමානතා පැහැදිළි කිරීම.
 • ද්‍රාවණ සාන්ද්‍රණය පිළිබඳව අවබෝධය පහත කරුණු මත ප්‍රදර්ශණය කරන්න: 1.සාන්ද්‍ර සහ තනුක ද්‍රාවණ අතර සමානතා සහ වෙනස්කම් පැහැදිළි කිරීම. 2. නිශ්චිත අම්ලයක හෝ භෂ්මයක සියලුම අණු හා අයන වල සාන්ද්‍රණ සැසඳීම.
 • අම්ලයක හෝ භෂ්මයක ප්‍රබලතාවය සහ එහි ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණය යන දෙකම, පහත අරමුණු සඳහා යොදා ගන්න : 1.දුබල අම්ලයක(හෝ භෂ්මයක) සාන්ද්‍ර ද්‍රාවණයක් හෝ ප්‍රබල අම්ලයක(හෝ භෂ්මයක) සාන්ද්‍ර ද්‍රාවණයක් හෝ වෙනත් සංකලනයක් ඇත්නම්, එයින් අදහස් වන දෑ වචනයෙන් සහ රූප සටහන්(ප්‍රස්කාර හෝ අණුක රූප සටහන්) ඇසුරින් පැහැදිළි කරන්න. 2. එකම pH අගයක් ලබා දෙන විවිධ ප්‍රබලතා/සාන්ද්‍රණ වල සංකලන ගවේෂණය කරන්න.
 • ද්‍රාවණයක්, අම්ලයක්ද ශෂ්මයක්ද, ප්‍රබලද දුබලද සහ සාන්ද්‍රද තනුකද යන්න හඳුනා ගැනීමට pH පත්‍ර, සන්නායකතාව, pH මීටරය වැනි සුලබ මෙවලම් උදව් වන අන්දම පැහැදිළි කරන්න
අනුවාදය 1.03

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Acid Base Solutions - Concentration and Strength රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
Remote
HW
Lab
Chemistry
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
MC Physics
Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
HW
Lab
Demo
Chemistry
Concept Questions for Chemistry using PhET රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein MS
HS
UG-Intro
MC Chemistry
Acid Concentration and Strength Investigation රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Julia Chamberlain, Susan Hendrickson HS
UG-Intro
HW
Guided
Chemistry
Strong and Weak Acids රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Kelly Lancaster, Laurie Langdon HS
UG-Intro
Lab
HW
CQs
Chemistry
Acid-Base Macro Particulate Symbolic රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Ted Clark UG-Intro
HS
HW
Other
Chemistry
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Physics
Biology
Earth Science
Chemistry
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Julia Chamberlain HS
UG-Intro
Other Chemistry
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer HS
MS
Other Chemistry
Biology
Physics
NGSS Simulation Alignment/Correlation Matthew Huffine HS
K-5
UG-Intro
MS
Other
Demo
Other
Acid-Base Discovery (ICP/Physical Science Level) S. Mitchell HS Lab Chemistry
acidity PH and its influance on amino acids residual and on proteins Nurit Hechel HS Guided Biology
pH ASAM BASA dwi sulistyorini MS Guided Chemistry
Acidi e Basi Laura Bianca Condorelli HS HW
Guided
Lab
Chemistry
산-염기 용액 SIM 사용지침서 이화국(Wha Kuk Lee) HS
UG-Intro
Lab
Demo
Biology
Chemistry
Physics
EXERCÍCIO DE VERIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS ÁCIDO Marcelo Guerra MS HW
Discuss
Chemistry
EXERCÍCIO DE VERIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS ÁCIDO Marcelo Guerra MS Discuss
HW
Chemistry
Acid_Base_Investigation_PT Luís Gaspar HS Lab
Guided
Chemistry

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Tretësirat acido-bazike
Basque All Euskara Download Run now Azido-base Soluzioak
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now Acid-Base Solutions 酸碱溶液
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now 酸鹼溶液
Dutch All Nederlands Download Run now Zuur-Base oplossingen
Estonian All Eesti Download Run now Happe-aluse lahused
Finnish All suomi Download Run now Happo-emäs-liuokset
French All français Download Run now Solutions Acido-basiques
Gallegan All Gallegan Download Run now Disolucións Ácido-Base
Georgian All ქართული Download Run now მჟავა და ტუტე ხსნარები
Hebrew All עברית Download Run now תמיסות חומצה-בסיס
Hungarian All magyar Download Run now Sav-bázis oldatok
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Larutan Asam-Basa
Italian All italiano Download Run now Soluzioni acido-base
Japanese All 日本語 Download Run now 酸・塩基の水溶液と電離
Kazakh All Kazakh Download Run now басындағы танымдыр
Khmer All Khmer Download Run now សូលុយស្យុង​អាស៊ីត-បាស
Korean All 한국어 Download Run now 산-염기 용액
Kurdish (Turkey) All Kurdish (Turkey) Download Run now Gîraveyên Asîd-Baz
Lao All Lao Download Run now ສານລະລາຍກົດ-ເບດສ
Macedonian All македонски Download Run now КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ
Marathi All मराठी Download Run now आम्ल-आम्लारी द्रावण
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now Syre/base-løsning
Persian All فارسی Download Run now محلول اسيد و باز
Polish All polski Download Run now Kwasowość i zasadowość roztworów
Portuguese All português Download Run now Solução ácido-base
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Soluções ácido-base
Romanian All română Download Run now Soluții acido-bazice
Russian All русский Download Run now Кислотно-щелочные растворы
Serbian All Српски Download Run now КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ
Slovak All Slovenčina Download Run now Kyslé a zásadité roztoky
Slovenian All Slovenščina Download Run now Kisle in bazične raztopine
Swedish All svenska Download Run now Syra-Bas-lösningar
Tamil All Tamil Download Run now அமிலக்கார கரைசல்கள்
Thai All ไทย Download Run now สารละลายกรด-เบส
Turkish All Türkçe Download Run now Asit-Baz Çözeltisi
Turkmen All Turkmen Download Run now Kislota-aşgar erginleri
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Dung dịch Acid-Base
අමහරික් All Amharic Download Run now የአሲድ እና ቤዝ ውህዶች
අරාබි All العربية Download Run now محاليل حمض-قاعدة
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Acid-Base Solutions
කැටලන් All català Download Run now Solucions àcid-base
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Διαλύματα Οξέων-Βάσεων
චෙක් All čeština Download Run now Acidobazický roztok
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Säure-Base Lösungen
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Syre-Base opløsninger
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now KISELO-BAZNI RASTVORI
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Soluciones Ácido-Base
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Soluciones de Ácido-Base
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Soluciones Ácido-Base

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Kelly Lancaster (lead)
 • Chris Malley (developer)
 • Patricia Loeblein
 • Robert Parson
 • Kathy Perkins
 • Piccolo2D